Pimpat (Mattie) Koster

Nederlands

Hallo! Mijn naam is Mattie en ik kom oorspronkelijk uit Bangkok, Thailand, ben eind 2013 naar Nederland verhuisd en woon momenteel in Haarlem. Ik geef al sinds 2017 les bij Muziekschool Meer-Music schoolteam en begon mijn allereerste pianolessen op de leeftijd van 4 jaar bij het Yamaha Music Institute, Thailand. Mijn passie voor klassieke muziek heeft zich sindsdien ontwikkeld.Tijdens mijn studie heb ik de examens Muziekcertificaten gevolgd en afgerond via het curriculum van de ABRSM (The Associated Board of the Royal School of Music) en ook het Trinity College London, zowel in pianospel als in theorie. . Daar heb ik mijn muziekdiploma’s behaald.

Tijdens mijn muzikale opleiding en carrière heb ik les gehad van verschillende pianisten en professoren uit het VK, de VS, Japan, Bulgarije en Rusland, elk met hun eigen stijl en methodologie. In 2002, toen ik in de VS studeerde tijdens mijn middelbare schooltijd, had ik ook privé pianolessen gevolgd aan de muziekafdeling van de Universiteit van Notre Dame en nam ik deel aan enkele wedstrijden. Ik geef al meer dan 14 jaar klassieke pianolessen aan kinderen van alle leeftijden en ook aan volwassenen, terwijl ik in mijn thuisland en in het buitenland woon, zowel aan de lokale bevolking als aan de expat-gemeenschappen. Mijn aanpak en de lessen zijn afgestemd op ieders individuele behoeften. Muziek leren en piano spelen is leuk en plezierig, maar het komt met discipline en oefening! De studenten worden aangemoedigd om hun vorderingen te laten zien door een optreden te geven tijdens het concert dat één of twee keer per jaar in een gezellige sfeer wordt gehouden.

Voor lesmateriaal kan dit van leerling tot leerling verschillen. Ik gebruik verschillende bronnen, de Alfred’s wordt bijvoorbeeld veel gebruikt onder het jonge beginnersniveau dat ik zeer geschikt, kleurrijk en leuk vind om technieken, theorie, muzikale interpretatie en kennis te leren. Voor degenen wiens technieken zich op een hoger niveau bevinden; Hanon, Czerny, Etudes of andere klassieke stukken zullen worden geïntroduceerd om hun vaardigheden te vergroten. Recente popmelodieën en andere hitnummers worden ook geleerd om het voor sommigen leuk en bemoedigend te houden. Studenten ontwikkelen niet alleen de pianospelvaardigheid, maar ook het lezen van noten, “SolFege” -zang, theorie en andere muzikale kennis.

De lessen worden gegeven tussen 30-60 minuten (afhankelijk van hun niveau en leeftijd) en bestonden uit alle bovengenoemde aspecten. Ik raad ten zeerste een les van 30 minuten aan voor de jongere studenten om mee te beginnen voor een betere concentratie en effectieve resultaten. Lessen kunnen ook in het Nederlands en Engels gegeven worden. Er worden alleen individuele lessen aangeboden. Proefles (Proefles) is gratis!

Kom mee en laten we piano spelen!

English

Hello! My name is Mattie and I am originally from Bangkok,Thailand.I have relocated to the Netherlands towards the end of 2013 and I am currently living in Haarlem. I have joined the Meer- Muziek school team for about 4 years already.I started my very first piano lessons at the age of 4 years old at the Yamaha Music Institute,Thailand. My passion for classical music has developed since then.During my studies, I have followed and completed the Music certificate examinations through the ABRSM (The Associated Board of the Royal School of Music) curriculum and also the Trinity College London both in piano performance and theory. There, I have received my Music diplomas.

Throughout my musical education and career,I have been taught by several pianists and professors from the UK, the US, Japan, Bulgaria and Russia each with their own style and methodology. In 2002, while studying in the US during my high school years, I had also taken private piano lessons at the Music department at the University of Notre Dame and participated in some competitions. I have been giving classical piano lessons to children of all ages and also to adults for over 14 years while living in my home-country and abroad both to locals and the expat communities. My approach and the lessons are tailored to each individual’s needs. Learning music and playing piano are fun and enjoyable, however, it does come with discipline and practice! The students are encouraged to show their progress by giving a performance at the concert which is held once or twice per year in a cozy atmosphere.

For teaching materials, this can vary from one student to another. I use several sources, for instance, the Alfred’s is widely used amongst the young beginners level which I find very suitable, colourful and fun to learn techniques, theory, musical interpretation and knowledge. For those whose techniques are at higher levels; Hanon, Czerny, Etudes or other classical pieces will be introduced to further their skills. Recent Pop tunes and other hit songs are also taught to keep it fun and encouraging for some. Students will be developing not only the piano playing skills, but also note-reading, “SolFege”singing, theory and other musical knowledge.

Lessons are conducted between 30-60 mins(depending on their level and age), consisted of all aspects mentioned above. I highly recommend a 30-minute-lesson for the younger students to start off with for better concentration and effective results. Lessons can also be taught in Dutch and English. Only individual lessons are offered.
Trial lesson (Proefles) is free of charge! Come along and let’s play some piano!

Aantal van mijn leerlingen:

De Piano Leraren

 

Michiel Brinkman

Richard Kuijper

 

Dick Barten

Pimpat Koster

Charlotte Seinstra

Ruth Geerse

Gabriëlle Lo